O nama

IDEJA AGRO CAMPUS-A

Ideja o formiranju centra AGRO CAMPUS je nastala kao potreba za razvoj i primenu inovativnih i digitalnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji visokih standarda i njihov prenos u obrazovanju kroz obuku i usavršavanje budućih stručnjaka.

MOTIV ZA FORMIRANjE AGRO CAMPUS-A

Konkurentna poljoprivreda u evropskim i svetskim razmerama kroz primenu inovativnih i digitalnih rešenja.

VIZIJA AGRO CAMPUS-A

Centar AGRO CAMPUS ima za cilj da postane mesto formiranja stručnjaka koji će zahvaljujući praktičnim znanjima iz oblasti inovativnih i digitalnih tehnologija biti u stanju da zadovolje visoke standarde i podignu produktivnost u poljoprivredi.

CILjEVI AGRO CAMPUS-A

  • Demonstracija inovativnih rešenja i digitalnih tehnologija u lancu poljoprivrede kroz obrazovanje studenata, transfer znanja, obuku i praktičan rad savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.
  • Učešće na međunarodnim projektima,
  • Multidisciplinarni naučno istraživački rad.

Istorijat

Osnivanjem „Nacionalnog centra u poljoprivredi - AGRO CAMPUS“ na prostoru Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja u Temerinu, kreiran je jedinstveni centar za obrazovanje i sprovođenje naučno-istraživačkog rada u domenu savremene poljoprivrede. Po ugledu na poznate institucije u svetu, centar AGRO CAMPUS je osmišljen kao prvi koncept takve vrste u Srbiji.

1953

Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" je osnovan kao Centar za veštačko osemenjavanje domaćih životinja u Novom Sadu, u sastavu Veterinarsko – bakteriološkog zavoda Novi Sad 23.05.1953. godine, sa prvenstvenim zadatkom da putem veštačkog osemenjavanja suzbije bolest reproduktivnih organa (trihomonijazu), koja je zahvatila preko 70% populacije krava u Vojvodini.

1989

Od 07. juna 1989. godine rešenjem Izvršnog veća Skupštine Vojvodine Zavod za veštačko osemenjavanje se izdvaja iz sastava Veterinarskog instituta "Novi Sad" i pripaja Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu pod imenom "OOUR Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja". Te 1989. godine je i preseljen na sadašnju lokaciju u Temerinu, u objekte tada izgrađene po ugledu na institucije u zemljama zapadne Evrope. Instalirana je i najsavremenija oprema za proizvodnju i promet semena bikova, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u veštačkom osemenjvanju, reprodukciji krava i unapređenju genetske osnove prvenstveno mlečnih i kombinovanih rasa goveda kao i specijalizovanih tipova tovnih goveda. Po prvi put u našoj zemlji uvedena je i metoda embriotransfera u govedarstvu ("MOET" program), u cilju obezbeđenja bržeg remonta stada i širenja genoma najkvalitetnijih plotkinja.

1992

Kao deo Poljoprivrednog Fakulteta posluje do 28.10.1992. godine, kada se rešenjem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije pripaja navedenom ministarstvu kao Javna ustanova pod nazivom Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" iz Temerina.

2013

Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin" iz Temerina, tokom turbulentnih godina opstaje na tržištu, i uspostavlja saradnju sa ino partnerima. Na farmama komitenata sa kojima postoji saradnja radi se na poboljšanju mlečnog tipa goveda podizanjem laktacije na 8.000 litara mleka godišnje, dok kod kombinovanog tipa laktacije dostižu 5800 litara mleka godišnje po kravi.
U proteklom 60. godišnjem periodu sve aktivnosti su bile usmerene na unapređenje reprodukcije i genetske osnove u govedarstvu kroz naučno – istraživački i stručni rad, te njihovu primenu u praksi sa rezultatima koji su priznati kako u domaćoj tako i u međunarodnoj stručnoj javnosti.
U okviru naučno – istraživačkog rada stručnjaci Instituta "Temerin" su objavili preko 500 naučno – stručnih radova koji su referisani na domaćim i međunarodnim skupovima. Odbranjeno je 11 doktorskih disertacija, 6 magistarskih i 3 specijalistička rada. Publikovane su i 4 knjige (udžbenika), 2 skripte i 2 brošure.

2018

Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja "Temerin", odlukom Vlade republike Srbije, vraća se u okrilje Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, pod novim imenom "Nacionalni istraživačko-obrazovni centar inovacionih tehnologija u poljoprivredi - AGRO CAMPUS - Temerin". Centar ostvaruje stratešku saradnju sa uglednim Nemačkim repro centrom Masterrind, koji predstavlja svetskog lidera u distribuciji semena za holštajn rasu. Isto tako preduzimaju se mere u planiranju i projektovanju delatnosti u okviru novog koncepta rada koji je planiran u narednim godinama.